Jste zde: Domácí stránka |
www.svjriegrovysady.cz > Správa domu > Řády > Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady

Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady

Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 - 1. etapa – Rezidence Riegrovy sady

Soubor:
Provozni_ rad_poplach.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
106kB

 

Předpoklady, za kterých je provozní řád zpracován:

  • Vjezd je opatřen automatickými vraty s ovládáním pomocí dálkového ovladače na vjezdu a indukční smyčky na výjezdu..
  • V prostoru parkování je instalována elektrická požární signalizace.
  • Je instalována kontrola zplodin CO. 
  • Je instalován požární hydrantový systém.
  • Prostor parkovaní je vybaven nucenou elektrickou ventilací.

1.) Nedílnou součástí provozního řádu podzemního parkování je požární poplachová směrnice.

2.) Každý uživatel parkovaní je povinen řídit se tímto provozním řádem. Musí potvrdit svým podpisem při přejímce parkovacího stání, že byl seznámen s tímto provozním řádem. Zároveň také potvrzuje a zavazuje se, že s provozním řádem seznámí členy rodiny či jiné osoby, které budou  parkovací stání používat. Tyto osoby je nutno nahlásit v kanceláři správce.

3.) Do parkování mají přístup pouze osoby, které mají vlastnické právo k některé z  jednotek v budově, eventuálně těmto osobám vlastník některé  jednotky ze své vůle parkování umožnil.

4.) V prostoru parkovaní se mohou pohybovat děti do 15ti let pouze v doprovodu dospělých osob.

5.) Parkovací prostory jsou určeny výhradně pro osobní automobily o maximální výšce 2,0 m a šířce 2,2 m. Případné nerespektování tohoto omezení může mít za následek poškození garážových vrat, jejichž opravu musí pak původce škody uhradit.

6.) V prostoru parkovaní je z bezpečnostních důvodů limitován pobyt osob maximální délkou 30 minut, delší dobu pouze ve výjimečných případech

7.) Je zakázáno stání ve vjezdu do parkovaní a v komunikačních koridorech.

8.) V objektu parkovaní je povolena maximální rychlost 10 km/hod. Překročení této rychlosti je považováno za vážný přestupek ohrožující bezpečnost ostatních uživatelů parkovaní.

9.) V prostoru parkovaní jsou řidiči povinni řídit se dle platné vyhlášky o pravidlech silničního provozu (např. přednost zprava) a dodržovat instalované vodorovné i svislé dopravní značení.

10.) Jízda v podzemních garážích je možná výhradně s rozsvícenými tlumenými světly

11.) Vozidla musí být zaparkována tak, aby žádnou svojí částí nepřesahovala do sousedního stání a pokud možno uprostřed ve vymezené ploše svého parkovacího stání. Svým parkováním by neměla znemožňovat přístup do sklepa.

12.) Každé vozidlo musí být zaparkováno na vyhrazeném označeném stání svého majitele. Není dovoleno parkování na cizím parkovacím místě. Kdo by toto ustanovení porušil, vystavuje se případným sankcím.

13.) V celém objektu platí přísný zákaz kouření.

14.) V zájmu všech uživatelů parkovaní žádáme řidiče, aby nechávali běžet motor jen nejnutnější dobu. Zahřívání motoru na volnoběh v prostoru parkovaní je zakázáno.

15.) Vozidla jedoucí po vnitřní komunikaci v parkovacích prostorech mají přednost před vozidly vyjíždějícími z jednotlivých stání.

16.) V případě, že je vozidlo nepojízdné a brání v provozu, jeho vlastník okamžitě zajistí jeho odstranění z vnitřní komunikace. Neučiní-li tak, bude vozidlo odstraněno na jeho náklady.

17.) V prostoru parkovaní jakož i na příjezdové a výjezdové komunikaci je zakázáno provádět jakékoliv opravy včetně mytí a údržby vozidel.

18.) Před nasávací a výdechové otvory vzduchotechniky nesmí být umisťovány předměty, které by bránily proudění vzduchu.

19.) V případě poruchy vrat garáže je řidič, jenž poruchu zjistil, povinen závadu ohlásit správci objektu, ostraze nebo na recepci. Jakákoliv manipulace s garážovými vraty, kromě otevírání a zavírání, je zakázána.

20.) Každý vlastník parkovacího místa je povinen řádně a včas hradit předepsané úhrady za užívání parkovacího stání. V případě nezaplacení předepsaných částek se dlužník vystavuje sankcím uvedeným v prohlášení vlastníka.

21.) Umístění motocyklů, jízdních kol, přívěsů apod. je na stání možné jen pokud neomezuje sousedy. Musí být písemně ohlášeno správci objektu. Parkovací stání však nelze využívat jako skladiště a nesmějí na něm být volně odkládány součásti nebo příslušenství vozidel.

22.) Nezbytné manipulace se zaparkovanými vozidly mohou provést pověření pracovníci správy pouze ve zcela mimořádných případech a tyto musí být ihned zapsány do provozní knihy parkování uložené u ostrahy. 

23.) Jakékoliv připomínky, přání případně ohlášení závad týkajících se provozu parkování je možné hlásit správci, jenž je povinen je zapsat a řešit buď samostatně, nebo s výborem společenství vlastníků.

24.) Případný požár je oprávněný uživatel parkovacího stání případně jakákoliv jiná osoba nacházející se v tomto prostoru, povinen ihned ohlásit recepci, ostraze, správci respektive hasičskému sboru.

25.) Zaparkovaná vozidla nejsou kryta žádným pojištěním budovy (pojištěny jsou pouze stavební součásti) a pokud na nich vznikne škoda (např. krádež nebo vandalismus) nutno ji krýt z havarijního pojištění vozidel. Uživatelům parkovacích stání se doporučuje uzavřít na vozidlo havarijní pojistku.

26.) Způsobí-li uživatel parkovaní škodu na zařízeních a objektu parkovaní je povinen vše uvést do původního stavu a není-li to plně možné je povinen tuto škodu nahradit a především ji musí ohlásit poškozenému či správci.

27.) V prostoru parkovaní je zakázáno používání zvukových signálů.

28.) Při výpadku elektrické energie je nutno co nejrychleji zaparkovat vozidlo, vypnout motor a opustit parkovací prostory. Každý uživatel parkování je vždy povinen dbát na uzavírání garážových vrat a spojovacích dveří z parkovaní do domu.

29.) V případě větší koncentrace škodlivin se automaticky spustí činnost vzduchotechnického zařízení.

30.) V případě poplachu CO jsou parkující povinni neprodleně vypnout motor vozidla a opustit prostor parkovaní.

31.) Správce ručí za poškození vozidla, pokud zavinil škodu on sám nebo jeho pracovníci. Neručí však za ztrátu cenných předmětů, cenností, peněz ponechaných ve vozidle. Taktéž neručí za škody způsobené třetími osobami nebo vyšší mocí. Nárok na náhradu zaniká, pokud po zjištění škody poškozený neoznámí případ správci. Správce neručí za věci odložené v parkovacích prostorech (např. zavazadla, náhradní díly, příslušenství vozidel  apod.)

32.) Případné změny nebo doplňky tohoto provozního řádu  podzemního parkovaní musí být schváleny na shromáždění společenství vlastníků.

33.) Úklid parkování provádí správa budovy ve stanovených termínech. Všichni uživatelé parkování jsou povinni udržovat v prostorách čistotu a pořádek. V případě vyhlášeného strojního úklidu prostor se musí uživatelé parkovacích stání řídit pokyny správce.

34.) Podzemní parkování nesmějí užívat vozidla na pohon PB.

35.) Uživatel garáže nebo parkovacího stání musí strpět prohlídky, údržbu a opravy veškerého technického vybavení instalovaného v prostoru garáží.

36.) Tímto provozním řádem parkovaní nejsou dotčena práva a povinnosti uživatelů parkování v budově vyplývající z obecných právních předpisů.

37.) Provozní řád je platný od uvedení podzemního parkování do provozu.

 

Vydal za vlastníka budovy:   RS residence s.r.o.

 

Loading...

Řády